Beroende

Redan 1974 definierade WHO, Världshälsoorganisationen, beroende som en sjukdom. Det är en sjukdom som drabbar hjärnans belönings- och motivationssystem med symptom som påverkar individen på såväl biologisk som psykologisk och social nivå. 

En kronisk sjukdom

Beroende är enneurologisk dysfunktion som är lokaliserad i framförallt mellandelen av hjärnan. ASAM (American Society of Addiction Medicine) beskriver det så här: ”Beroende är en primär och kronisk sjukdom som handlar om hjärnans belönings- och motivationssystem. När hjärnan är dysfunktionell påverkar det en person inte bara på en biologisk nivå utan även på en psykologisk och social nivå. Beroendet kännetecknas av symptom såsom oförmåga styra sitt intag, svårigheter att hantera känslor, försämrat beslutsfattande, oförmåga att identifiera egna beteendeproblem och svårigheter med nära relationer, samt begär efter drogen. Det är en progressiv sjukdom som, om den inte stoppas genom behandling och aktivt deltagande i eget tillfrisknandeprogram, kommer att leda till allvarliga livsproblem eller för tidig död.” Läs mer här (länk till www.asam.org)

De faktorer som visat sig höja risken för att utveckla ett beroende är bland annat:

  • Genetik i kombination med miljö.
  • Ett underskott av signalsubstanser i hjärnans belöningssystem.
  • Svårigheter att knyta an till andra människor.
  • Hög stress eller trauma. 

Förändring är möjlig

Beroendet berör hela människan: tankar, känslor och relationer med andra människor. Det innebär att en behandling behöver fokusera på alla dessa områden för att vara effektiv. Det går att påverka och förändra sina handlingar, tankemönster, känslohantering samt hur man relaterar till andra och på så sätt förändra hjärnans belönings- och motivationssystem.

Kunskap viktig för tillfrisknandet

Nämndemansgårdens program ger deltagarna en nödvändig kunskapsbas kring sitt eget beroende med dess symptom och dess orsaker, såväl biologiska och känslomässiga som psykosociala. Målet är att stärka individen med all den insikt den behöver – oavsett vilken nivå av beroende man nått eller vilken substans det handlar om. Vi hjälper personen att utveckla strategier att hantera beroendets mekanismer och bygga ett hållbart, långsiktigt tillfrisknande. 

Beroende - en bristsjukdom

Brist på de mest grundläggande mänskliga behoven är nära sammankopplat med destruktivt användande av alkohol eller andra droger. Inte bara fysiska behov, utan även sociala och känslomässiga. 

Kemiska genvägar

Ett meningsfullt liv som innehåller vänskap, glädje och kärlek är det vi människor lever för. Beroende är en fiende till allt detta, trots att droger på kort sikt kan ge tillfälliga positiva effekter. Ofta fyller alkohol och droger ett tomrum hos människor som inte riktigt lyckas fylla sina liv med mening på andra sätt. Alkoholen och drogerna blir kemiska genvägar till ett kortsiktigt välmående och undvikande av negativa känslor. Men även om drogerna hjälper till att tillfälligt lindra och ersätta så skapas egentligen bara mer brist.

Stöd och vägledning

På detta sätt kan beroende beskrivas som en bristsjukdom. En sjukdom som kortsiktigt ger men långsiktigt tar, och när den väl börjat ta kommer den alltid att ta mer än den ger. Till slut står man där, med en brist på det mesta och utan möjlighet att lösa det med hjälp av alkohol eller andra droger. Det behöver inte gå så långt men ofta gör det tyvärr det, innan man förstår att man behöver hjälp.

De brister som drogerna fungerar som hjälpmedel till går att fylla på andra sätt. Genom strukturerad och stödjande vägledning, ett starkare jag och hälsosamma relationer till andra går det att börja leva utan känslan av att sakna något i livet.