Rehab som investering

Vinster med beroendebehandling – ekonomiska och mänskliga. Vad kostar det när anställda på en arbetsplats har beroendeproblem? Och vilka vinster – ekonomiska och personliga – ger behandling?

Utvärdering

I 25 år har AB Tetra Pak OHS och Nämndemansgården samarbetat kring alkohol -och drogproblem. Hösten 2010 startades ett gemensamt projekt, för att utvärdera vilka eventuella företagsekonomiska vinster – utöver de personliga – som finns med att erbjuda anställda behandling enligt 12-stegsmetoden. Projektet genomfördes i nära samarbete med Tetra Paks interna företagshälsovård.

Kostnad och ekonomisk vinst vid behandling

Projektet visar att den årliga kostnaden för produktionsbortfall är 150 000 kr för varje beroende person som inte behandlas. Har Tetra Pak i Lund missbruksproblem motsvarande genomsnittet för hela befolkningen innebär det en kostnad för produktionsbortfall motsvarande drygt 59 miljoner kr årligen (394 personer x 150 000 kr).

Frågeställningar och antaganden

Två frågeställningar har varit i fokus för projektet: Hur påverkas den enskilde, kollegor respektive chefer psykosocialt av att en medarbetare utvecklar missbruk och beroende. Hur påverkas företaget ekonomiskt?

Produktionsbortfall – vad säger forskningen?

Att alkoholmissbruk leder till minskad produktivitet och förlorad arbetsförtjänst har belagts i flera rapporter. The Stanford model, den mest använda modellen för schablonberäkning, visar att en anställd med påtagliga alkoholproblem eller riskbruk (>56 cl sprit/vecka) endast utnyttjar 75 % av sin arbetskapacitet.

”Riskbruk av alkohol i arbetslivet” av Ulrik Hermansson, medicine doktor och socionom samt adjungerad universitetslektor vid Karolinska Institutet, ger en översikt av forskningen om alkohol i arbetslivet i allmänhet och riskbruk i synnerhet. Konsekvensområden som berörs är medicinska risker, olycksfallsrisker i arbetet, ”dagen efter”-effekter, sjukfrånvaro och ekonomiska konsekvenser.

Parametrar för kostnadsberäkning 

I våra uträkningar av kostnad respektive vinst har vi utgått från följande:
10 % av befolkningen drabbas av missbruk (nationellt riktmärke i Sverige).

Direkta kostnader innefattar behandling på Nämndemansgården, produktionsbortfall (enligt Stanfordmodellen 25 %) samt Tetra Paks totala lönekostnad. Lönekostnaden är beräknad på snittlön inklusive sociala avgifter.

Sex personer av de tio som djupintervjuades skattade sin egen arbetskapacitet under missbrukstiden till i snitt 47 %. Det innebär ett produktionsbortfall på 53 % och vår beräkning kan således vara i underkant.

Projektets grundläggande fakta

Antal anställda på Tetra Pak Lund 2010: 3 944 personer

Grundbehandling, 29 dagar, 11 månaders efterbehandling samt anhörigprogram för vuxna i fem dagar, Nämndemansgården i Blentarp: ca 90 000 kr.

Lönekostnad (beräknat på månadssnittlön 50 000 kr inkl. sociala avgifter): 600 000 kr

Produktionsbortfall: 150 000 kr

Vinst första året, då behandling genomförs: 60 000 kr

Vinst alla följande år med nykter medarbetare: 150 000 kr

 

Du hittar ännu mer om projektet i ett dokument som du kan ladda ner här